Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

b. Het werk: het totaal van de tussen de consu-ment en Dames Hamer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Dames Hamer geleverde materialen;

c. Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen aanneemsom;

Artikel 2 | Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Dames Hamer doet en op alle overeenkomsten die zij sluit met de consument.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Dames Hamer en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 3 | Het aanbod

3.1 Dames Hamer draagt er zorg voor dat elk aanbod schriftelijk of elektronisch wordt gedaan, tenzij dit als gevolg van spoedeisende omstandigheden onmogelijk is.

3.2 Een aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en de te verrichten werkzaamheden alsmede ten minste:

a. De prijs van het werk;

b. De vervaldatum van het aanbod;

3.3 Het aanbod dat door Dames Hamer gedaan is, is vrijblijvend en vervalt na veertien dagen.

3.4 Een samengesteld aanbod verplicht Dames Hamer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 | Prijsvormingsmethoden

4.1 Dames Hamer en de consument kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden: ‘vaste prijs’ of ‘regie’. Een combinatie van deze twee prijsvormingsmethoden is ook mogelijk.

4.2 Bij de prijsvormingmethode ‘vaste prijs’ komen Dames Hamer en de consument een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;

4.3 Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ komen Dames Hamer en de consument overeen dat de daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Dames Hamer geeft tevoren een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en materiaalkosten). Bij regie kan Dames Hamer desgewenst een richtprijs afgeven. Een richtprijs is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs en betreft het aantal te besteden uren en/of de benodigde materialen en/of overige kosten. Dames Hamer behoeft geen richtprijs af te geven als dat in de gegeven omstandigheden naar haar oordeel in redelijkheid niet mogelijk is.

Artikel 5 | Tekeningen, ontwerpen, e.d.

Eventuele tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen en dergelijke, die door Dames Hamer zelf of in haar opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Dames Hamer. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter hand worden gesteld, getoond, worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Als er geen opdracht wordt verleend, dienen de genoemde bescheiden binnen veertien dagen na een daartoe door Dames Hamer gedaan verzoek voor rekening en risico van de consument aan Dames Hamer te worden geretourneerd.

Artikel 6 | Verplichtingen van Dames Hamer

6.1 Dames Hamer zal het werk goed, deugdelijk en in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.

6.2 Dames Hamer zal het werk verrichten binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Bij de uitvoering van het werk zal Dames Hamer de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht nemen, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

6.4 Dames Hamer zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:

a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

b. onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;

c. gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

d. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

e. onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Dames Hamer openbaren en Dames Hamer ter zake deskundig moet worden geacht.

6.5 Dames Hamer heeft te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting.

Artikel 7 | Verplichtingen van de consument

7.1 De consument stelt Dames Hamer in de gelegenheid het werk (tijdig en deugdelijk) te verrichten.

7.2 De consument zorgt er voor dat Dames Hamer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.

7.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.

7.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Dames Hamer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de consument Dames Hamer daarvan tijdig in kennis te stellen.

7.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan Dames Hamer te vergoeden, indien deze omstandigheden aan de consument kunnen worden toegerekend.

7.6 De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk of elektronisch aan Dames Hamer te melden.

7.7 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
 • onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

Artikel 8 | Meer- en minderwerk

8.1 Partijen kunnen meer- en/of minderwerk overeenkomen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

8.2 Als Dames Hamer meer- of minderwerk aanvaardt, dan is zij bevoegd om de (vaste of vermoedelijke) datum van op- of aflevering te verlengen met de tijd die zij nodig heeft om de materialen en onderdelen te (laten) leveren en om de werkzaamheden uit te voeren.

8.3 In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan Dames Hamer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien zij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.

Artikel 9 | Op – of aflevering van het werk

9.1 Het werk is opgeleverd wanneer Dames Hamer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard;

9.2 Is niet aan het bepaalde in het eerste lid voldaan, dan wordt het werk desalniettemin als opgeleverd beschouwd wanneer:

 • uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat Dames Hamer schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de consument binnen die periode het werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt;
 • de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 • de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. Dames Hamer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.

Artikel 10 | Verhindering voortzetting werk

10.1 Wanneer zich bij de uitvoering van de overeenkomst een omstandigheid voordoet die nakoming door Dames Hamer van haar verplichtingen tijdelijk onmogelijk maakt – en dit niet aan haar kan worden toegerekend – dan is Dames Hamer bevoegd haar verplichtingen gedurende die periode op te schorten.

10.2 Wanneer zich bij de uitvoering van de overeenkomst een omstandigheid voordoet die nakoming door Dames Hamer van haar verplichtingen blijvend onmogelijk maakt – en dit niet aan haar kan worden toegerekend – dan mag zij de uitvoering van de werkzaamheden beëindigen. De consument zal in dat geval de door Dames Hamer in redelijkheid gemaakte kosten vergoeden.

Artikel 11 | Betalingsvoorwaarden

11.1 Betaling vindt contant plaats of op een door Dames Hamer aangewezen rekening.

11.2 Tenzij de consument contant betaalt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum.

11.3 Dames Hamer is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening middels een factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Dames Hamer bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

11.3 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Als betaling in termijnen is overeengekomen en Dames Hamer haar verplichting ter zake van de voortzetting van de levering/het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid een termijnbetaling op te schorten.

11.4 Indien het opgeleverde werk niet aan de overeenkomst voldoet, is de consument gerechtigd de betaling op te schorten.

11.5 Een op te schorten bedrag dient te allen tijde in een redelijke verhouding te staan tot het geconstateerde gebrek.

Artikel 12 | De eindafrekening

12.1 Dames Hamer zal de eindafrekening tijdens de op- of aflevering of zo spoedig mogelijk daarna aan de consument doen toekomen.

12.2 Heeft Dames Hamer op basis van een vaste prijs gewerkt, dan vermeldt de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht, de overeengekomen prijs en het eventuele meer- en/of minderwerk.

12.3 Heeft Dames Hamer op regiebasis gewerkt, dan vermeldt de eindafrekening een specificatie van de bestede uren, de geleverde materialen en de overige kosten, zoals bijvoorbeeld parkeergelden en gereedschapshuur.

Artikel 13 | Niet-tijdige betaling

13.1 Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.

13.2 Dames Hamer kan rente in rekening brengen over een betaling die niet tijdig is verricht vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

13.3 Ondanks het bepaalde in het eerste lid, zal Dames Hamer na afloop van de betalingstermijn – in verband met de aanspraak op vergoeding van eventuele buitengerechtelijke incassokosten – een schriftelijke herinnering zenden aan de consument waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen veertien dagen te betalen alsmede aankondigt dat en welk bedrag aan incassokosten
in rekening zal worden gebracht als de vordering niet alsnog binnen de gestelde termijn is voldaan.

13.4 Als de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is Dames Hamer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, mits zij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Dames Hamer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

Artikel 14 | Eigendomsvoorbehoud

Na levering blijft Dames Hamer eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:

 • tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
 • voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
 • vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

Artikel 15 | Beantwoording werk aan overeenkomst en garantie

15.1 Dames Hamer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. Dames Hamer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

15.2 Openbaart zich binnen zes maanden na (op)levering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal Dames Hamer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij zij kan aantonen dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat Dames Hamer ook na de genoemde periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.

15.3 De garantie zoals bedoeld in het vorige lid vervalt in de volgende gevallen:

a. gebreken aan het werk zijn niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan Dames Hamer gemeld;

b. gebreken zijn het gevolg van normale slijtage;

c. gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

d. gebreken zijn geen gevolg van het werk;

e. gebreken zijn het gevolg van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

f. gebreken zijn het gevolg van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dames Hamer;

g. de consument heeft niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan.

Artikel 16 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

16.2 Uitsluitend de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van Dames Hamer neemt kennis van geschillen.

16.3 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16.4 Dames Hamer en de consument kunnen overeenkomen dat een geschil wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (http://www.sgc.nl).

Scroll naar boven